eserv.es Espa˝a Servidores

Buscar

-???-

Condicions

1. - └mbit d'aplicaciˇ:
eserv.es Espa˝a Servidores ofereix a Internet un portal de lloguer de servidors de TeamSpeak a http://www.eserv.es (d'ara endavant, "prove´dor"). A la pÓgina web del prove´dor s'ofereixen diferents solucions per al lloguer dels servidors aixÝ com altres serveis. Aquests serveis inclouen, p. ex., la possibilitat de participar en f˛rums, la cÓrrega de continguts com fotos, etc.

Aquestes Condicions Generals de Contractaciˇ (en endavant CGC) regulen l'˙s del portal del prove´dor i els serveis associats. S'accedeix a aquests serveis a internet per mitjÓ d'un ordinador personal a travÚs d'una connexiˇ telef˛nica, ISDN, DSL o qualsevol altra connexiˇ similar. AixÝ mateix, l'˙s d'aquests serveis Ús possible a travÚs d'altres dispositius aptes per a internet, encara que en aquests casos Ús possible que les funcions i/o la presentaciˇ es vegin limitades.

L'objecte d'aquestes CGC no sˇn les possibles qŘestions que es puguin plantejar en relaciˇ amb l'establiment de l'accÚs a internet, la connexiˇ a les pÓgines web i als serveis i el programari d'altres (navegador, programari d'accÚs), ja que el prove´dor no ofereix aquestes prestacions.

2. - Obligacions:
2.1. - Del client:
El client declara:

 • que Ús major d'edat (18 anys en cas d'Espanya)
 • que tÚ facultat per realitzar el contracte de lloguer.
 • que sˇn correctes i veritables les dades personals incloses en la seva comanda.
 • que no farÓ ˙s d'eines que puguin posar en risc el servei prestat pel prove´dor.
 • que tÚ accÚs al correu electr˛nic que ha indicat a la seva comanda per poder rebre les notificacions del prove´dor.
 • que no cedirÓ les dades d'accÚs (nom d'usuari i contrasenyes) que poguÚs necessitar a d'altres persones i que tÚ plena responsabilitat sobre la seva cust˛dia i ˙s.
 • que no llogarÓ els serveis prestats pel prove´dor. Un incompliment d'aquest punt comporta la pŔrdua TOTAL del servei i de les quantitats abonades de forma immediata.
 • que no triarÓ noms d'usuari o paraules que tinguin com a fi el confondre a altres per identificar aquest com a membre integrant del prove´dor, aixÝ com expressions malsonants, injurioses i en general, contrÓries a la Llei o les exigŔncies de la moral i bons costums.


2.2. - Del prove´dor:

 • que tÚ facultat per realitzar i oferir el servei de lloguer de servidors de TeamSpeak.
 • que estÓ autoritzat per TeamSpeak mitjanšant el pagament de les corresponents llicŔncies per oferir aquest servei (Authorized TeamSpeak Host Provider 105211).
 • que facilitarÓ les dades necessÓries al client per accedir als servidors que li sˇn contractats.
 • que no facilitarÓ les dades personals del client a persones o entitats alienes al prove´dor.
 • que oferirÓ un servei de qualitat i accessible el 99% del temps (excepte incidŔncies greus).


3. - Garanties:
El procÚs de contractaciˇ / cancel Ě laciˇ NO Ús automÓtic, pel que pot trigar un temps. Si la demora, per part nostra, Ús superior a 12 hores es descomptarÓ una setmana del preu de la vostra comanda, si Ús entre 12 i 24 hores, es descomptarÓn 2 setmanes del preu de la vostra comanda, si la demora Ús superior a 24 hores, es descomptarÓ 1 mes del preu de la vostra comanda.

El temps de garantia comenša des del moment en quŔ es verifica el pagament de la comanda.


Aquestes garanties NO sˇn aplicables en els perÝodes de prova.


Errors/caigudes del servei: Si es produeixen errors/caigudes del servei HAUR└ de comunicar-ho mitjanšant un correu a soporte@eserv.es. Si l'error/caiguda Ús de mÚs de 6 hores, comptant des de la notificaciˇ de la mateixa, i Ús imputable directament al prove´dor, et descomptarem el valor de TOTS els slots contractats durant aquest dia o es perllongarÓ la comanda 1 dia, ( el preu del slot diari es calcularÓ dividint el preu mensual del slot entre 30). Si la la fallida no Ús imputable al prove´dor, aquesta garantia NO tindrÓ efecte.


El prove´dor no tÚ cap responsabilitat en cas d'impossibilitat de prestar el servei si aix˛ es deu a una interrupciˇ perllongada de subministrament que impedeixi la prestaciˇ del mateix, com per exemple: conflictes socials, efectes del foc, llamp, explosiˇ, etc .. tots els sup˛sits de forša major, o per qualsevol actuaciˇ d'un tercer no imputable al prove´dor. Aquest punt no impedeix la possibilitat d'arribar a un acord entre les parts per a la restituciˇ del servei ni es troba en oposiciˇ al que indica l'apartat anterior.

eserv.es Espanya Servidors MAI li demanarÓ les seves dades bancÓries mitjanšant correu. Les transaccions es realitzen de forma segura des de la pÓgina de PayPal. Nosaltres NO emmagatzemem cap tipus d'informaciˇ financera dels clients.

4. - Laciˇ:
Cancel Ě laciˇ de la comanda: Les quantitats mensuals complertes que no hagis consumit de la teva comanda, serÓn actualitzades a la mensualitat en curs, sense cap tipus de cÓrrec per la nostra part i et seran restitu´des prŔvia acceptaciˇ dels mateixos. Tingues en compte que l'entitat destinatÓria pot carregar despeses, les quals NO sˇn abonades pel prove´dor ja que sˇn de la teva pr˛pia entitat.

Preferentment els reemborsaments es realitzarÓn mitjanšant transferŔncia al teu compte PayPal. Altres mŔtodes de reemborsament poden ser tinguts en compte si hi ha acord entre les parts.


El prove´dor pot suspendre de forma unilateral, immediata i sense avÝs, els serveis prestats a un usuari si posseeix les proves necessÓries que indiquin que s'estÓ actuant de forma incorrecta, incomplint alguns dels apartats de les presents CGC.

Dret de desistiment: L'usuari disposarÓ d'un termini de 7 dies naturals per exercir el seu dret a desistiment segons els termes que disposa la Llei 7/1996 de 15 de gener d'Ordenaciˇ del comerš mitjanšant correu pel eserv@eserv.es. El perÝode de prova NO estÓ sotmŔs a aquest ordenament.

5. - Altres sup˛sits
Si es donŔs que la persona contractant del servei desitja fer un canvi de titularitat, podrÓ fer-ho sense cap tipus de penalitzaciˇ, sempre que ho comuniqui mitjanšant correu a eserv@eserv.es. A la recepciˇ del correu, eserv.es Espa˝a Servidores es posarÓ en contacte amb el titular per verificar la seva decisiˇ de canvi de titularitat. ╔s OBLIGATORI que el nou titular es posi en contacte amb nosaltres i ens faciliti les seves dades per procedir a la seva actualitzaciˇ enviant un correu a eserv@eserv.es i al titular original de la comanda. Finalment, enviarem un correu a tots dos titulars, el qual ha de ser retornat mitjanšant la funciˇ "respondre correu". Les dades originals del correu NO han de ser modificades en cap moment. Un cop rebuda la confirmaciˇ final procedirem al canvi definitiu.

Impossibilitat d'oferir el servei: Si en algun moment eserv.es Espa˝a Servidores, per causes imputables a nosaltres, no es trobÚs en disposiciˇ de continuar oferint el servei als usuaris en perÝode de contractaciˇ vigent i al corrent de pagaments, eserv.es Espa˝a Servidores comunicarÓ aquesta situaciˇ als seus clients en un termini mÝnim de 7 dies abans de la cancel Ě laciˇ del servei i retornarÓ les mensualitats no consumides pel client i la totalitat de la mensualitat en curs.

eserv.es Espa˝a Servidores es reserva el dret de modificar unilateralment les presents condicions, sense que aix˛ pugui afectar les comandes ja realitzades i en vigor.


6. - CompetŔncies:
Aquestes condicions es regeixen per la llei espanyola.

Per a qualsevol controvŔrsia que poguÚs derivar de l'aplicaciˇ i interpretaciˇ d'aquestes CGC, eserv.es Espa˝a Servidores i el Client, amb ren˙ncia expressa a qualsevol altre, es sotmeten als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona (Espanya).

Inici | Serveis | Sistema | Condicions | Preus | Ajuda | Legalitat | TeamSpeak.com | -???-


-???- | -???-